BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

I.    HIỆU TRƯỞNG 


1.    Hiệu trưởng 

 

-    Là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường Cao đẳng, các quy chế, quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được phê duyệt.


2.    Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng


-    Tổ chức xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


-    Trình cấp có thẩm quyền duyệt văn bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của trường, trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Quản lý trường sở, tài chính , tài sản, thiết bị; quyết định sử dụng các nguồn vốn và công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển trưởng.


-    Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trường theo quy định.


-    Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên. Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ từ Trưởng phòng, Trưởng khoa hoặc tương đương trở xuống. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên,cán bộ, nhân viên và ký kết các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.


-    Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nhà trường trường theo hướng chính quy, hiện đại.
-    Hiệu trưởng là chủ tài khoản của trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.


-    Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản quy định tại điều 30, 31, 32, 33 của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định của Nhà nước về lao động – tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh - sinh viên của trường.


-    Quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng, tùy theo nội dung và hiệu quả công việc quy định tại điều 33 của Điều lệ trường cao đẳng.


-    Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ; nhận tài trợ và tiếp nhận viện trợ của nước ngoài theo quy định của pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển  nhà trường.


-    Bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động của trường.


-    Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong nhà trường.


-    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


3.    Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Hiệu trưởng được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm) và không quá hai  nhiệm kỳ liên tiếp.

 

II.    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1.    Phó Hiệu trưởng hỗ trợ công việc cho Hiệu trưởng.


2.    Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng


-    Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc do Hiệu trưởng giao.


-    Khi giải quyết các công việc được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.


3.    Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể được bổ nhiệm lại.