CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÁC PHÒNG BAN

-    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

    + Chủ tịch:               Nguyễn Mạnh Đạo
    + Phó chủ tịch:      Huỳnh Thị Kim Loan
    + Ủy viên:                Nguyễn Huỳnh Nguyên Thạch
                                    Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa
                                   Trương Đức Thành
                                    Cao Thị Vân


-    BAN GIÁM HIỆU

 

    + Hiệu trưởng:           BSCKII. Trương Đức Thành
    + Phó Hiệu trưởng:   BS. Vũ Văn Nhân

 


-    PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


    + Phó Trưởng phòng:   CN. Phạm Văn Hoàng
    + Chuyên viên:             
                                         CN.Nguyễn Thị Thu
                                         CN.Nguyễn Đặng Thanh Lâm
                                         CN.Đỗ Thị Liên
                                         CN.Trần Thị Ngọc Lan
                                         CN.Nguyễn Thị Minh Viễn


-    PHÒNG ĐÀO TẠO


    + Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Huynh
    + Chuyên viên:      
CN. Trần Thị Tâm

                                   CN. Nguyễn Thị Kiều

                                    CN Đỗ Thị Lan

-    PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

 

    + Trưởng phòng:    CN. Nguyễn Thế Lương

    + Nhân viên:        Đặng Xuân Quý

                                Lý Thanh Phương

 

-    PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

     + Phụ trách phòng:      CN. Nguyễn Thị Kiều


-    PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

    + Trưởng phòng:      CN. Trần Thị Tâm

    + Chuyên viên:          CN. Nguyễn Thị Ngọc Hà


-    PHÒNG TUYỂN SINH

    + Trưởng phòng:

                           CN. Đỗ Thị Lan

 

-    BAN THANH TRA

    + Trưởng ban:     CN. Nguyễn Văn Huynh       
    + Chuyên viên:            
                               Lê Xuân Tài
                               Lê Thạc Thuyên
                               Phạm Thị Hiểu