PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

1.    Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác học sinh – sinh viên. Cụ thể là:


-    Đề xuất Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chính trị - tư tưởng và quản lý học sinh – sinh viên, kiến nghị hoặc đề xuất đối với các quy định khác có nội dung liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chính trị  - tư tưởng và quản lý học sinh – sinh viên toàn trường.


-    Chủ trì phối hợp các phòng, khoa thuộc nhà trường để phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch của nhà trường về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chính trị  - tư tưởng và quản lý học sinh – sinh viên.


-    Chủ trì phối hợp các phòng, khoa tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường.


-    Thường trực Hội đồng rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật học sinh – sinh viên.


-    Xây dựng hệ thống các biểu mẫu thống nhất công tác quản lý học sinh – sinh viên.


-    Phối hợp với Đoàn TNCS, Hội sinh viên tổ chức phong trào thi đua trong học sinh – sinh viên.


-    Kiểm tra, rà soát để giúp Hiệu trưởng xác nhận và cấp các loại giấy tờ liên quan đến chế độ, chính sách của học sinh – sinh viên.

 

2.    Đứng đầu phòng Công tác Học sinh – Sinh viên là Trưởng phòng, hỗ trợ Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.