PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1.    Phòng Kế hoạch – Tài chính có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế hoạch , tài chính. Cụ thể là:


-    Xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách, dự trù, phân bổ kinh phí nhằm bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của nhà trường.


-    Quản lý tài chính, hoạt động kế toán theo quy định hiện hành.


-    Huy động các nguồn thu.


-    Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc lập sổ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho toàn bộ công chức viên chức nhà trường.


-    Quản lý tài sản, kiểm kê, khấu hao tài sản định kỳ theo quy định. Đề xuất việc quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cho các cá nhân và đơn vị sử dụng tài sản.


-    Tổ chức cấp phát, chi trả, đúng , đủ kịp thời và chính xác.


-    Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các chế độ học bổng, trợ cấp xã hội cho cán bộ viên chức và học sinh – sinh viên.


-    Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng.


-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

2.    Đứng đầu phòng Tài chính - Kế toán là Trưởng phòng, hỗ trợ Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.