PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1.    Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng:  có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo trong nhà trường. Cụ thể là:

 
     -   Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định và kiểm định chất lượng.

     -   Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi cho tất cả các kỳ thi do trường tổ chức.

 
     -   Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi

 
     -    Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng.

 
     -   Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên, hướng dẫn các khoa/bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.

 
     -    Quản lý việc học tập, lưu trữ  kết quả  của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

 
     -    Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
     -    Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.

 
     -    Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà trường.

 
     -    Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước.  

 
     -    Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

 
  2.    Đứng đầu phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng:  là Trưởng phòng, hỗ trợ Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.