PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

1.    Phòng Tổ chức  -  Hành chính thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương và công tác hành chính tổng hợp, quản trị đời sống. Cụ thể là: 


-    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng, quy hoạch công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm.


-    Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, giảng viên, nhân viên; theo dõi, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách.


-    Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh – sinh viên.


-    Chủ trì và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ; tổ chức và chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, bản tin, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động xã hội khác.


-    Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa trong việc tuyển sinh, phân công công tác và quản lý cán bộ, viên chức, học sinh – sinh viên.


-    Nhận xét định kỳ cán bộ, viên chức theo phân cấp của tỉnh.


-    Sắp xếp tổ chức bộ máy, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể, xác định chức trách (quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức, cá nhân trong trường). Theo dõi, đôn đốc các tổ chức và cá nhân thực hiện chức năng nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm việc đã được quy định.


-    Tiếp nhận, phân phối và theo dõi thực hiện các công văn giấy tờ gửi đến, gửi đi các nơi trong và ngoài nhà trường, đảm bảo kịp thời nhanh chóng đúng thủ tục hành chính, lưu giữ các văn bản chung; hướng dẫn các tổ chức trong nhà trường xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ.


-    Quản lý con dấu của nhà trường; cấp và chứng nhận các loại giấy tờ như: giấy giới thiệu, giấy công tác.


-    Tổ chức và thực hiện các việc in ấn, đánh máy, photo tài liệu, giữ liên lạc điện thoại, thường trực, bảo vệ, vệ sinh, tiếp khách, giao dịch, hiệu lệnh giờ giấc; theo dõi  đôn đốc toàn trường thực hiện theo đúng thời gian lao động đã quy định.


-    Xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng và đôn đốc việc thực hiện; tổ chức việc phối hợp hoạt động của các phòng, khoa, đơn vị trong nhà trường.


-    Tổng hợp tình hình các mặt công tác và làm báo cáo định kỳ, báo cáo tháng, tổng hợp kế hoạch tuần, tháng và các loại thống kê theo yêu cầu của cấp trên.


-    Báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua nhà trường; phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất các chủ trương và biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà trường.


-    Quản lý và điều tiết hoạt động của các hội trường, phòng họp, phòng học, nhà khách; chuẩn bị nước  uống cho phòng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh – sinh viên khi có yêu cầu.


-    Phân phối, sử dụng, sửa chữa và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường.


-    Làm nhiệm vụ thường trực và thư ký các cuộc họp của toàn trường.


-    Sắp xếp, điều xe công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng giao.


-    Chỉ đạo công tác y tế học đường.


-    Tổ chức thực hiện những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như: tiếp dân, hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân…


-    Tổ chức công tác bảo vệ trực tự trị an; đăng ký hộ khẩu, lập hộ tịch, theo dõi tạm trú, tạm vắng. Tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai,…


-    Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường.


-    Quàn lý cán bộ, nhân viên của phòng.


-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

 

2.    Đứng đầu phòng Tổ chức – Hành chính là Trưởng phòng Hà Ngọc Am, hỗ trợ Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.